Statut Fundacji 4 sztuki

Postanowienia ogólne

 • 1

Fundacja pod nazwą „4 sztuki” zwana dalej “Fundacją” ustanowiona przez:

Alicję Mańkowską

Zuzannę Ananiew

Joannę Szkudlarek

Magdalenę Ossowską

 • 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

 • 3

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach niezbędnych dla finansowania działalności statutowej.

 • 4
 1. Fundacja działa na terytorium Polski, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona także prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
 3. Fundacja używa pieczęci prostokątnej z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz dane identyfikacyjne Fundacji.
 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.
 • 5

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 15 kwietnia 2011r. i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Z 1991 r. nr 46, poz. 203 i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu).

 

Cele i zasady działalności Fundacji

 • 6

Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie i promocja kultury w Gdyni i Regionie Pomorskim;
 2. współpraca z miastami partnerskimi w zakresie działań kulturotwórczych;
 3. działania profilaktyczne w zakresie promocji higieny psychicznej oraz przeciwdziałania; wykluczeniu społecznemu;
 4. działania mające na celu poszerzanie świadomości społeczeństwa dotyczącej zagadnień związanych z grupami wykluczanymi społecznie lub potencjalnie zagrożonymi takim wykluczeniem;
 5. tworzenie warunków rozwoju twórczości artystycznej;
 6. tworzenie warunków współpracy pomiędzy artystami i środowiskami kultury;
 7. inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury, w tym w szczególności wspieranie młodych twórców;
 8. współpraca sektora kultury i turystyki na rzecz stworzenia kompletnej i urozmaiconej oferty kulturalno-turystycznej;
 9. wspieranie działań artystycznych z wykorzystaniem nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań artystycznych oraz popularyzacja sztuki współczesnej;
 10. popularyzacja sztuki i pobudzanie zainteresowania kulturą wśród mieszkańców Gdyni;
 11. działania na rzecz promocji kultury zarówno w teatrze, jak i innych mediach, w filmie, w wydawnictwach, telewizji, Internecie, radiu czy twórczości plastycznej;
 12. działanie edukacyjne, naukowe, popularyzatorskie, związane z teatrem, filmem, literaturą, muzyką, sztukami plastycznymi i fotografią;
 13. wspieranie twórczości artystów, tłumaczy i naukowców w szczególności dyscyplin związanych ze sztuką;
 14. działalność edukacyjna i profilaktyka wykluczeń społecznych;
 15. inkubator (wspieranie młodych artystów na realizację działań artystycznych);
 16. współpraca z gdyńskimi instytucjami kultury;
 17. przeciwdziałanie dyskryminacji i wspieranie asymilacji mniejszości etnicznych i społecznych;
 18. działania na rzecz integracji dzielnic Gdyni;
 19. popularyzacja czynnego wypoczynku wśród Młodzieży;
 20. trwała ingerencja artystyczna w przestrzeń miejską we współpracy z artystami, architektami oraz projektantami.
 • 7
 1. Fundacja realizuje powyższe cele poprzez
 2. realizowanie projektów artystycznych;
 3. fundowanie stypendiów i staży dla uzdolnionych twórców;
 4. fundowanie wyjazdów oraz szkoleń krajowych i zagranicznych dla twórców i osób związanych z kulturą, mających na celu promocję sztuki lub podnoszenie kompetencji;
 5. organizowanie wydarzeń artystycznych związanych z promocją, upowszechnianiem kultury i sztuki;
 6. organizowanie konkursów umożliwiających rozpowszechnianie przedsięwzięć artystycznych oraz celem promocji młodych artystów;
 7. działania wydawnicze upowszechniające wytwory kultury zarówno w zakresie artystycznym jak i bogactwa intelektualnego, a także promujące działalność Fundacji;
 8. organizowanie i finansowanie akcji społecznych, warsztatów, kampanii reklamy społecznej, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;
 9. organizowanie festiwali, wystaw, przeglądów;
 10. produkowanie przedstawień teatralnych, filmów fabularnych i dokumentalnych, programów telewizyjnych i radiowych, instalacji plastycznych oraz działań per formatywnych i streetart’ owych;
 11. wspieranie badań naukowych związanych ze sztuką;
 12. tworzenie stron internetowych oraz baz o charakterze informacyjnym;
 13. organizacja konferencji i sesji naukowych związanych z teatrem, filmem, literaturą, muzyką, sztukami plastycznymi i fotografią
 14. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 • 8

Zarząd Fundacji ustala roczne programy działania, określające przewidywane w tym czasie rodzaje i formy działalności statutowej.

 • 9

Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą, agencje, biura, ekspozytury, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe.

 • 10

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

 • 11

W swojej działalności Fundacja oraz jej organy przestrzegają następujących zasad:

 1. zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. zabronione jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. zabronione jest wykorzystywanie majątku lub nazwy Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 4. zabrania się zakupu na szczególnych zasadach, innych niż w stosunku do osób trzecich lub po wyższych cenach niż rynkowe, towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Majątek Fundacji i prowadzenie działalności gospodarczej

 • 12

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów;
 2. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych;
 3. zbiórek i imprez publicznych;
 4. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;
 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
 6. dalszych dodatkowych świadczeń fundatorów;
 7. działalności wydawniczej i edukacyjnej;
 8. działalności gospodarczej
 • 13
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2000 (słownie: dwóch tysięcy) złotych przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
 2. W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej Fundator przeznacza kwotę w wysokości 1100 (słownie: tysiąca stu) złotych.
 • 14

Część składników majątku, określoną przez Zarząd, przeznacza się na działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem, że wartość tych składników będzie nie mniejsza niż 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

 • 15

Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 • 16

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 • 17
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio albo w formie wyodrębnionych organizacyjnie zakładów, które mogą posługiwać się dodatkowym oznaczeniem – nazwą własną, ustaloną przez Radę Fundacji.
 2. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacja przeznacza część pokrytego gotówką majątku początkowego w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych. Fundacja przewiduje możliwość przeznaczania dalszych środków majątkowych na cele prowadzenia działalności gospodarczej w miarę ich pozyskiwania.
 3. Zakres działalności gospodarczej obejmuje:
 4. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z
 5. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z
 6. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z
 7. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.62.Z
 8. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.63.Z
 9. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z
 10. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z
 11. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – 47.89.Z
 12. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z
 13. Działalność wydawnicza – PKD 58
 14. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59
 15. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z
 16. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z
 17. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z
 18. Reklama – PKD 73.1
 19. Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z
 20. Działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z
 21. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z
 22. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z
 23. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C
 24. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z
 25. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z
 26. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z
 27. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD 90.01.Z
 28. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z
 29. Artystyczna i literacka działalność twórcza – 90.03.Z
 30. Działalność obiektów kulturalnych – PKD 90.04.Z
 31. Działalność bibliotek – PKD 91.01.A
 32. Działalność archiwów – PKD 91.01.B
 33. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99.Z.
 34. PKD 22.11.Z  Wydawanie książek
 35. PKD 22.12.Z  Wydawanie gazet
 36. PKD 22.13.Z  Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
 37. PKD 22.14.Z  Wydawanie nagrań dźwiękowych
 38. PKD 22.15.Z  Działalność wydawnicza pozostała
 39. PKD 22.21.Z  Drukowanie gazet
 40. PKD 22.22.Z  Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 41. PKD 22.24.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
 42. PKD 22.25.Z  Działalność graficzna pomocnicza
 43. PKD 22.31.Z  Reprodukcja nagrań dźwiękowych
 44. PKD 22.32.Z  Reprodukcja nagrań wideo
 45. PKD 51.90.Z  Pozostała sprzedaż hurtowa
 46. PKD 52.47.A  Sprzedaż detaliczna książek
 47. PKD 52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów  piśmiennych
 48. PKD 52.61.Z  Sprzedaż  detaliczna  prowadzona  przez  domy  sprzedaży wysyłkowej
 49. PKD 52.63.B Sprzedaż  detaliczna pozostała prowadzona poza  siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
 50. PKD 55.30.B  Placówki gastronomiczne pozostałe
 51. PKD 55.40.Z  Bary
 52. PKD 55.52.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
 53. PKD 72.30.Z  Przetwarzanie danych
 54. PKD 72.40.Z  Działalność związana z bazami danych
 55. PKD 74.13.Z  Badanie rynku i opinii publicznej
 56. PKD 74.40.Z  Reklama
 57. PKD 74.81.Z  Działalność fotograficzna
 58. PKD 74.85.Z  Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
 59. PKD 74.87.A  Działalność związana z organizacją targów i wystaw
 60. PKD 74.87.B  Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 61. PKD 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
 62. PKD 91.12.Z  Działalność organizacji profesjonalnych
 63. PKD 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 64. PKD 92.11.Z  Produkcja filmów i nagrań wideo
 65. PKD 92.12.Z  Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
 66. PKD 92.13.Z  Projekcja filmów
 67. PKD 92.20.Z  Działalność radiowa i telewizyjna
 68. PKD 92.31.A  Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych
 69. PKD 92.31.B  Działalność zespołów teatralnych muzycznych
 70. PKD 92.31.C  Działalność filharmonii, orkiestr, chórów
 71. PKD 92.31.E  Działalność galerii i salonów wystawienniczych
 72. PKD 92.31.F  Działalność domów i ośrodków kultury
 73. PKD 92.31.G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana
 74. PKD 92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 18
 1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub przez wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowo-księgowym zakład gospodarczy.
 2. Fundacja może posiadać udziały spółek handlowych i w innych podmiotach gospodarczych.
 • 19
 1. Zarząd może postanowić o utworzeniu funduszy celowych przeznaczonych na finansowanie określonych rodzajów działalności gospodarczej lub określonych przedsięwzięć.
 2. Zarząd może postanowić, że fundusze celowe mogą być zarządzane w sposób wyodrębniony pod względem finansowo-księgowym.

 

Zarząd

 • 20

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje na zewnątrz.

 • 21
 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch lub więcej członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Alicja Mańkowska.
 3. Powołuje się pierwszy Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu: Alicja Mańkowska

Wice Prezes Zarządu: Zuzanna Ananiew

Sekretarz: Joanna Szkudlarek

Skarbnik: Magdalena Ossowska

 1. Prezes Zarządu jest uprawniony do:
 2. powoływania członków Zarządu
 3. odwoływania członków Zarządu
 4. powoływania następnego Prezesa Zarządu
 5. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
 6. śmierci członka Zarządu
 7. rezygnacji złożonej na piśmie
 8. odwołania z pełnienia funkcji
 9. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu nowego prezesa wybierają spośród siebie pozostali członkowie Zarządu.
 • 22
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 3. opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych
 4. sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
 5. opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 7. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
 8. powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
  opracowywanie regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
 9. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
 10. Budżety i plany, o których mowa w ust.1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku kalendarzowego.
 11. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.
 • 23

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest: Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo, Skarbnik i Sekretarz Zarządu łącznie z Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu.

 • 24
 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
 2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
 • 25
 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała.
  Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
 3. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.
 • 26
 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności, wskazany przez niego członek Zarządu.
 2. Postanowienia pkt. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, lub za pomocą innych środków telekomunikacyjnych takich jak telekonferencja lub połączenia typu Skype w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. O posiedzeniu należy powiadomić drogą telefoniczną lub poczty elektronicznej wszystkich członków Zarządu, nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia, a jeżeli jego przedmiotem jest działalność gospodarcza, także kierowników zakładów i pełnomocników ds. działalności gospodarczej, którzy uczestniczą w posiedzeniu z głosem doradczym. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie lub za pomocą innych środków telekomunikacyjnych uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.
 • 27
 1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu.
 2. W przypadku, gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Głosowanie jest jawne, chyba, że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
 4. Uchwały będą podpisywane i protokołowane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

 

Zmiany Statutu Fundacji

 • 28

Zarząd może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu, w tym celów Fundacji, zwykłą większością głosów, z wyjątkiem zmian dotyczących przedmiotu działalności gospodarczej. W takim przypadku wymagana jest zwykła większość głosów.

 • 29
 1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.
 • 30

Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały Zarządu Fundacji.

 • 31
 1. Zarząd może jednogłośnie postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku temu przyczyny, tj. osiągnięte zostaną cele Fundacji, braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, lub w razie wyczerpania środków finansowych majątku Fundacji.
 2. W przypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Zarządu, Zarząd podejmuje uchwałę o przekazaniu pozostałych po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji.
 • 32

Statut niniejszy został uchwalony przez Fundatora zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 15 kwietnia 2011 r. i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.